Vedtægter

Vedtægter for Fristedet Skæring


§ 1 Hjemsted og Navn:

Aarhus Kommune

Fristedet Skæring

Plantagevej 14

8250 Egå

§ 2 Formål:

1. Fristedet Skæring er en ramme for foreningsaktiviteter af sundhedsfremmende og forebyggende karakter.

Det er formålet at synliggøre og fremme den frivillige indsats. Der lægges vægt på at skabe et sted, som med sit brede spekter af mulige aktiviteter, kan styrke seniorbefolkningens livsmod og handlekraft.

2. Fristedets rammer stilles gratis til rådighed for husets målgruppe.

3. Fristedet Skæring fungerer under princip om brugerstyring. Drivkraften er mulighedstænkning.

 

§ 3 Tilhørsforhold:

Fristedet Skæring hører under afdelingen for Medborgerskab og Folkesundhed, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.

 

§ 4 Målgruppe:

1. Fristedet Skæring kan benyttes til frivilligt forankrede forenings- og klubaktiviteter for grupper, klubber, foreninger, organisationer og råd med tilknytning til sundheds – og omsorgsområdet i Aarhus Kommune. Endvidere kan stedet benyttes til arrangementer for grupper af pårørende og beboere med tilknytning til Sundhed og Omsorg.

1. Dette betyder, at Fristedet Skæring stilles til rådighed, hvis gruppens aktiviteter på stedet lever op til følgende forudsætninger:

  • har aktiviteter målrettet seniorer, pårørendegrupper, frivilliggrupper med tilknytning til ældreområdet
  • er baseret på en frivillig indsats, der ydes til gavn for andre end familie og slægt.

2.  Låner accepterer at leve op til Fristedet Skærings retningslinjer for lokaleudlån.

 

§ 5 Generalforsamling:

1. Generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal og varsles med minimum 1 måneds varsel. Forslag skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

2. Dagsordnen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde:

  • 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  • 2. Bestyrelsens beretning
  • 3. Indkomne forslag
  • 4. Valg
  • 5. Eventuelt

3. Adgang, stemmeberettigede og valgbare til generalforsamlingen er personer med tilknytning til Fristedet Skærings målgruppe. Ved tvivlstilfælde afgør afdelingen for Medborgerskab og Folkesundhed i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, hvilke personer, der kan opnå adgang.

4. Indkaldelsen offentliggøres på Aarhus Kommunes samt Fristedet Skærings hjemmeside.

Indkaldelsen sendes elektronisk til:

  • Frivillighusenes bestyrelser
  • Brugerrådene
  • Brugergrupper, der har ladet sig registrere på Fristedet Skærings mailliste

5. Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.

7. Vedtægter kan ændres med 2/3 flertal af de fremmødte på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Ændringer af vedtægter er først gyldige, når de er tiltrådt af afdelingen for Medborgerskab og Folkesundhed i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.

8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen skønner det, og indkaldes med samme frist som den ordinære generalforsamling.

 

§ 6 Bestyrelsen:

1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Herudover vælges 2 suppleanter for 2 år ad gangen. I lige år vælges formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Genvalg kan finde sted.

2. På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstitueres bestyrelsen.

3. Det er bestyrelsens opgave at sikre, at Fristedet Skæring fungerer i overensstemmelse med stedets formål og vedtægter.

 

§ 7 Bestyrelsens møder:

1. Bestyrelsen afholder møder, når formanden eller 3 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer finder behov herfor, dog minimum 4 gange årligt.

2. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

3. Den ansatte koordinator deltager i bestyrelsesmøderne.

 

§ 8 Daglig ledelse:

1. Den ansatte koordinator har i samarbejde med bestyrelsen ansvaret for at den daglige drift af Fristedet Skæring fungerer i overensstemmelse med stedets formål og vedtægter.

2. Afdelingen for Medborgerskab og Folkesundhed er ansvarlig for drift og budget over for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.

 

§ 9 Leje af Fristedet Skæring:

1. Fristedet Skærings lokaliteter kan udlejes til personalegrupper og institutioner i Aarhus Kommune i forbindelse med afholdelse af kurser, personaledage mv.

2. Fristedet Skæring kan lejes til private formål (fester, barnedåb, bryllup, fødselsdage, osv.). Endvidere kan lokaliteterne udlejes til foreninger og organisationer inden for de dele af frivillig- og foreningsområdet i Aarhus Kommune, der ikke er omfattet af § 4.

 

Vedtaget på generalforsamlingen torsdag d. 14. marts 2013